ساده

90،000 تومان

55،000 تومان

 • تعرفه هر پیامک :44.9 تومان
 • ارسال پیامک BTS
 • ارسال پیامک حاوی لینک
 • ارسال پیامک تکی
 • ارسال پیامک از فایل متنی و اکسل
 • ارسال پیامک انبوه
 • ارسال پیامک زماندار
 • ارسال هوشمند کلمات کلیدی
 • گزارش دقیق ارسال پیامک
 • بازگشت هزینه پیامک‌های ناموفق
 • ارسال پیامک به لیست سیاه
 • خط خدماتی (بدون نیاز به سفته)
 • ارسال پیام صوتی
 • ارسال پیامک به خارج از ایران

مبتدی

175،000 تومان

110،000 تومان

 • تعرفه هر پیامک :41.9 تومان
 • ارسال پیامک BTS
 • ارسال پیامک حاوی لینک
 • ارسال پیامک تکی
 • ارسال پیامک از فایل متنی و اکسل
 • ارسال پیامک انبوه
 • ارسال پیامک زماندار
 • ارسال هوشمند کلمات کلیدی
 • گزارش دقیق ارسال پیامک
 • بازگشت هزینه پیامک‌های ناموفق
 • ارسال پیامک به لیست سیاه
 • خط خدماتی (بدون نیاز به سفته)
 • ارسال پیام صوتی
 • ارسال پیامک به خارج از ایران

نیمه حرفه ای

340،000 تومان

220،000 تومان

 • تعرفه هر پیامک :38.3 تومان
 • ارسال پیامک BTS
 • ارسال پیامک حاوی لینک
 • ارسال پیامک تکی
 • ارسال پیامک از فایل متنی و اکسل
 • ارسال پیامک انبوه
 • ارسال پیامک زماندار
 • ارسال هوشمند کلمات کلیدی
 • گزارش دقیق ارسال پیامک
 • بازگشت هزینه پیامک‌های ناموفق
 • ارسال پیامک به لیست سیاه
 • خط خدماتی (بدون نیاز به سفته)
 • ارسال پیام صوتی
 • ارسال پیامک به خارج از ایران

حرفه ای 

650،000 تومان

430،000 تومان

 • تعرفه هر پیامک :36.9 تومان
 • ارسال پیامک BTS
 • ارسال پیامک حاوی لینک
 • ارسال پیامک تکی
 • ارسال پیامک از فایل متنی و اکسل
 • ارسال پیامک انبوه
 • ارسال پیامک زماندار
 • ارسال هوشمند کلمات کلیدی
 • گزارش دقیق ارسال پیامک
 • بازگشت هزینه پیامک‌های ناموفق
 • ارسال پیامک به لیست سیاه
 • خط خدماتی (بدون نیاز به سفته)
 • ارسال پیام صوتی
 • ارسال پیامک به خارج از ایران